Terms and Conditions – Real Estate Agency

Terms and Conditions – Real Estate Agency

Family Travel Agency d.o.o. (Obiteljska putovanja d.o.o.) Split, registered under number 74/2011 of Real Estate Agencies Register in the Ministry of Economy of Croatia, at Chamber of Commerce of Croatia.

 Opci uvjeti poslovanja

Sukladno s odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina („NN” br.107/07) Agencija za posredovanje u prometu nekretnina Obiteljska putovanja d.o.o., registrirana u Registru Posrednika pri HGK, pod brojem 74/2011, donosi ispod navedene Opce uvjete poslovanja.

Opcim uvjetima poslovanja uredjuje se poslovni odnos izmedju Agencije za posredovanje u prometu nekretnina Obiteljska putovanja d.o.o. (u daljem tekstu: Agencija) kao posrednika i nalogodavca (fizicke ili pravne osobe).

Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrdjuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja Agencije.

OPCI UVJETI POSLOVANJA

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju.
Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeće značenje:
Posrednik u prometu nekretnina – agencija za posredovanje u prometu nekretninama Obiteljska putovanja d.o.o.
Nalogodavac je fizička i/ili pravna osoba koja s Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
Posredovanje u prometu nekretnina su sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se odnose na povezivanje Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, a naročito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova predmet kojih je određena nekretnina.
Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

1. Ponuda nekretnina

Ponuda nekretnina za koje agencija posreduje u prodaji, kupnji, zamjeni ili najmu temelji se na podacima koje zaprimamo pismenim ili usmenim putem od vlasnika nekretnina. Zadržavamo mogucnost greške ili zabune u opisu i cijeni nekretnine, te mogucnosti da je nekretnina vec prethodno prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje (ili najma/ zakupa).

Informacije o konkretnoj danoj ponudi i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora cuvati u povjerenju i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trecoj osobi.

Ako je primatelju naše ponude neka od nekretnina koje smo mu ponudili vec poznat, obvezan nas je, bez odgode, o tome obavijestiti.

Cijene su izražene u EURima a plative u protuvrijednosti kuna.

2. Obveze agencije

 1. sklopiti Ugovor o posredovanju s nalagodavcem u pisanom obliku (standardni ili iskljucivi, tzv. ekskluzivni);
 2. nastojati naci i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zakljucivanja posredovanog posla;
 3. upoznati nalogodavca s prosjecnom tržišnom cijenom slicne nekretnine;
 4. upozoriti nalogodavca sa nedostacima nekretnine;
 5. obaviti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na ocite nedostatke i moguce rizike zbog neurecenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine;
 6.  upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
 7. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajuci nacin koji odredi Agencija;
 8. omoguciti pregled nekretnina;
 9. cuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
 10.  obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima znacajnim za namjeravani posao koje su Agenciji poznate.
 11. posredovati u pregovorima i nastojati da doce do sklapanja pravnog posla kupoprodaje;
 12. nazociti sklapanju pravnog posla (Predugovora i Ugovora);

Smatra se da je agencija omogucila nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizickom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a narocito ako je:

neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine; organizirao susret izmedju nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu priopcio ili dostavio ime, broj telefona, emaila, ili telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopcio tocnu lokaciju tražene nekretnine ili mu je dostavio ili omogućio uvid u fotografije iz kojih je vidljiva točna lokacija tražene nekretnine.

3. Obveze nalogodavca

 1. sklopiti Ugovor o posredovanju s Agencijom u pisanom obliku (standardni ili iskljucivi tzv; ekskluzivni);
 2. obavijestiti Agenciju o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predociti tocne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, gracevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trecoj strani;
 3. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini;
 4. omoguciti, odnosno osigurati Agenciji i trecoj osobi zainteresiranoj za zakljucivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine;
 5. obavijestiti Agenciju o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno ukljucuje opis nekretnine i cijenu;
 6. odmah nakon zakljucivanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zakljuciti posredovani pravni posao, isplatiti Agenciji ugovorenu naknadu (proviziju) osim ako nije drukcije ugovoreno;
 7. nadoknaditi Agenciji eventualne troškove ucinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobicajene troškove posredovanja, ako je tako dogovoreno;
 8. obavijestiti Agenciju pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio agenciju, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini;
 9.  nalogodavac ce odgovarati za štetu, ako nije pri tom postupio u dobroj vjeri, odnosno ako je postupio prijevarno, te ako je zatajio ili dao netocne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okoncanja pravnog posla, te je dužan naknaditi Agenciji sve troškove ucinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veci od posrednicke naknade za posredovani posao.
 10. Ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak (punomoć) svih suvlasnika ili opunomoćenika/zastupnika svih suvlasnika nekretnine u vidu prihvaćanja Ugovora o posredovanju. U slučaju više suvlasnika i opunomoćenika za predmetnu nekretninu, solidarno duguju platiti posredničku naknadu.

4. Ostvarivanje prava na naknadu

Pravni posao se smatra zakljucenim kada su se Nalogodavac i treca osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja ugovora, predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao ili potpisivanja obostranog drugog relevantnog dokumenta o prijenosu vlasništva tj prometu nekretnine. Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zakljuci ugovor, predugovor i/ili položi kaparu sa trecom osobom, a sa kojom ju je Posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo trece osobe, pravne ili fizičke ili clanova njegove obitelji iako nisu izricito navedene na Ugovoru o posredovanju ili Posrednickom listu. U posrednicku naknadu su kumulativno ukljuceni i svi troškovi koje je Posrednik imao prilikom posredovanja te Posrednik naplatom posrednicke naknade gubi pravo na naknadu istih troškova. To se ne odnosi na troškove za poslove nastale kad posrednik u dogovoru s naruciteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji ne ulaze u uobicajene aktivnosti posredovanja. Ugovorena posrednicka naknada ne ukljucuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježnicke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasnickog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke, pristojbe za skidanje hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zakljucenog pravnog posla.

Agencija stjece pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zakljucenja posredovanoga posla, odnosno potpisom predugovora ili ugovora kojim se nalogodavac obvezao zakljuciti posredovani pravni posao. Naknada se isplacuje agenciji u trenutku potpisivanja kupoprodajnog predugovora ili ugovora dviju ugovornih strana ili zaključenja relevantne isprave o prijenosu vlasništva.

Visina posrednickih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplacuje se u skladu s Ugovorom o posredovanju.

Agencija može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za odredjene izdatke za troškove.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela Agencija zakljucio pravni posao razlicit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

Agencija ima pravo na naknadu ako bracni, odnosno izvanbracni drug, potomak ili roditelj, trgovačko društvo, ovlaštenik, zaposlenik ili suradnik nalogodavca zakljuci posredovani pravni posao s osobom s kojom je Agencija nalogodavca dovela u vezu.

Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim ugovorom o posredovanju.

Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.

Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

5. Iznosi naknada

Dalje navedeni postoci placaju se kao posrednicka naknada i na njih se obracunava PDV.

5.1. Prodaja

Provizija Agencije iznosi 3% + PDV,  a minimalno 3000 EUR u protuvrijednosti kuna od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine, ili kako se ugovorne strane dogovore.
Kod nalogodavaca s kojim Agencija ima iskljucivi posrednicki Ugovor provizija se naplacuje prema iznosu ugovorenom i navedenom u ugovoru.

5.2. Kupnja

Provizija Agencije iznosi od 3% + PDV a minimalno 3000 EUR u protuvrijednosti kuna od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine ili kako se ugovorne strane dogovore.

U slucaju u kojem Agencija ima iskljucivi posrednicki Ugovor naplacuje se provizija prema iznosu ugovorenom i navedenom u ugovoru.

U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

Klijentu ce biti ispostavljen racun za proviziju od usluge posredovanja ako direktno kontaktira vlasnika nekretnine s kojim ga je agencija dovela u vezu.

5.3. Zamjena

Provizija Agencije iznosi 3% + PDV i naplacuje se od svake strane u zamjeni, a postotak se racuna od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom.

5.4. Najam/Zakup

Kod ugovora o najmu/ zakupu (ugovoreno trajanje najma/ zakupa do 5 godina) naplacuje se 100% iznosa 1 mjesecne najamnine/ zakupnine od najmodavca/ zakupodavca. Isti iznos za isto ugovoreno, vremensko trajanje se naplacuje i od najmoprimca/ zakupnika.

Kod ugovora duljih od 5 godina trajanja najma/ zakupa, naplacujemo 150% iznosa mjesecne najamnine/ zakupnine od najmodavca/ zakupodavca, odnosno najmoprimca/ zakupnika .

Kod nalogodavaca s kojima imamo iskljucivi posrednicki Ugovor naplacujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.5. Posrednicka satnica

Iznos posrednicke satnice sa ukljucenim troškovima (utrošeno vrijeme, izrada i oglašavanje te ostali troškovi vezani uz posredovani posao) iznosi 500,00 HRK, u koju ne ulaze trošak izlaska na teren niti trošak goriva. Posrednicka satnica posebno se ugovara za odredjene poslove po narudzbi Nalogodavca i nije dio uobicajenog agencijskog ugovora o posredovanju.

6. Prestanak ugovora

Ugovor o posredovanju sklapa se na odredjeno vrijeme i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano.

Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slucaju dužan nadoknaditi agenciji ucinjene troškove.

Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju, nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica djelovanja Agencije prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je Agenciji platiti posrednicku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukcije ugovoreno.

Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, nalogodavac je dužan naknaditi Agenciji ucinjene troškove za koje je inace bilo izricito ugovoreno da ih nalogodavac posebno placa.

7. Suradnja s drugim agencijama

Agencija je spremna za suradnju s drugim agencijama za posredovanje u prometu nekretnina koje poštuju temeljna eticka nacela (kojima se iskljucuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji nacin, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posrednickih poslova i istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih).

8. Opce odredbe i rješavanje sporova

Na odnose izmedju nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uredjeni ovim Opcim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, podredno se primjenjuju odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i opce odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Moguce sporove ce rješavati nadležnost Opcinskog suda u Splitu.

9. Stranka može prigovore upisati u knjigu evidencija prigovora potrošača koja se nalazi u poslovnom prostoru posrednika, odnosno uputiti pisanim putem prigovor na koji će se Agencija odgovorom očitovati.

10. Potpisom ugovora o posredovanju, nalogodavac daje izričitu suglasnost Agenciji za korištenje nalogodavčevog OIB-a, matičnog broja građana, podataka iz putovnice i osobne iskaznice i ostalih osobnih podataka u svrhu identifikacije klijenta i zaštite imovinskih interesa u poslovanju Agencije Obiteljska putovanja d.o.o., sve u skladu sa zakonom o zaštiti podataka (GDPR) i odredbama o zaštiti podataka agencije Obiteljska putovanja d.o.o. objavljene na webu agencije.

Obiteljska putovanja d.o.o. Split, 2019.